ZP/13/PN/2017

Przetarg nieograniczony na:
Przygotowanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami dla zadania nr 04140 pn. Przebudowa ul Wilkszyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336 we Wrocławiu i 04150 pn. Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
  3. CZĘŚĆ II Wzór umowy
  4. CZĘŚĆ III Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  5. Załączniki do IDW – wersja edytowalna