Aktualności

2010
lipiec01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ZP/13/PN/2010: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu."

2010
czerwiec10

Zestawienie ofert do postępowania ZP/13/PN/2010

Zestawienie ofert do przetargu: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu.

2010
maj04

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ZP/13/PN/2010

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

Opis

Aktualnie nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku przewidzianym do remontu jest wyeksploatowana i nie spełnia wymaganych standardów, występują lokalne ograniczenia w ruchu spowodowane wzrostem natężenia ruchu oraz pogarszającym się stanem drogi. Postępujący wzrost emisji hałasu spowodowany tranzytowym ruchem w tym rejonie miasta wpływa na rosnące zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Droga ta stanowi drugi odcinek (I odcinek - ul. Bardzka) połączenia Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia z autostradą A4 w kierunku wschodnim (Chorzów, Kraków i Lwów) oraz wyjazdu w kierunku Czech. Jest to alternatywa dla węzła Bielańskiego, co pozwoli na jego odciążenie poprzez rozdzielenie ruchu samochodowego (w kierunkach S, W i E) na dwa węzły autostradowe i tym samym przyczyni się do zmniejszenia zatorów na drodze.

Ponadto Projekt przyczyni się do rozwoju transportu publicznego.

Głównym celem inwestycji jest usprawnienie ruchu komunikacyjnego.

Tryb:

projekt - realizacja

Prace przygotowawcze (decyzja środowiskowa, decyzja o realizacji inwestycji drogowej):

ogłoszenie przetargu: 29 kwietnia 2010

otwarcie ofert: 10 czerwca 2010

rozpoczęcie realizacji: 20 lipca 2010

czas na realizację [miesięcy]: 17

koniec realizacji: I kwartał 2012

Realizacja inwestycji przewidziana jest po EURO 2012.

Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI [PLN]:

69 970 493,00


Podane terminy i kwoty, w niektórych przypadkach mogą być korygowane.