Zadania UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.4. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałanie nr 3.4.2. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”


Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I

Loga PR, Urzędu Miejskiego Wrocławia, UE

System. nr
projektu
Nazwa zadania inwestycyjnego
04160Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn
04170Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska
04190Parking w rejonie skrzyżowania ulic: Kosmonautów – Boguszowska
04200Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji zbiorowej Kosmonautów - gen. Fieldorfa
04230Budowa parkingu „Parku i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka
04240Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska
04250dowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.4. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałanie nr 3.4.2. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”


Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław

Loga PR, Urzędu Miejskiego Wrocławia, UE

System. nr
projektu
Nazwa zadania inwestycyjnego
03870Budowa infrastruktury drogowej w wzdłuż ul. Marszowickiej we Wrocławiu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1. „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.2. „Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF”

Loga PR, Urzędu Miejskiego Wrocławia, UE

System. nr
projektu
Nazwa zadania inwestycyjnego
03170Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV – Infrastruktura drogowa dla miast. Działanie: 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Loga PR, Urzędu Miejskiego Wrocławia, UE

System. nr
projektu
Nazwa zadania inwestycyjnego
02100Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku - ("Transport"), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

Loga PR, Urzędu Miejskiego Wrocławia, UE

System. nr
projektu
Nazwa zadania inwestycyjnego
01020Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu Piłkarskiego Euro 2012
01011Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego Euro 2012
01021Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu od ul. Królewieckiej do północnej łącznicy węzła z drogą krajową nr 94
01024Budowa skrzyżowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką
02120Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I
03150Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN-T

Loga PR, Urzędu Miejskiego Wrocławia, UE

System. nr
projektu
Nazwa zadania inwestycyjnego
02070Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I
03190Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych

Loga PR, Urzędu Miejskiego Wrocławia, UE

System. nr
projektu
Nazwa zadania inwestycyjnego
02060Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Loga PR, Urzędu Miejskiego Wrocławia, UE

System. nr
projektu
Nazwa zadania inwestycyjnego
ZSTS IIZintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Loga PR, Urzędu Miejskiego Wrocławia, UE

System. nr
projektu
Nazwa zadania inwestycyjnego
02050Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II